Eseménynaptár

Szeptember 2019
V H K Sz Cs P Sz
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Ady Endre Ösztöndíj Pályázat


Az Oktatásért Közalapítvány pályázatot hírdet "Ady Endre Ösztöndíj Pályázat” címen a határon túli magyar nemzetiségű kiemelkedő tehetséget mutató, szociálisan hátrányos helyzetű közoktatásban tanulók támogatása céljából.

(A pályázat kódja: NTP-OKA-XV.)

1. A TÁMOGATÁS CÉLJA, A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS

1.1. A pályázat előzménye

A pályázat előzménye a 1120/2009. Kormányhatározat IV. 3. pontja, melyben foglaltaknak megfelelően a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2009/2010 évi cselekvési programjának megvalósítása érdekében az Oktatásért Közalapítvány Tehetségsegítő Alkuratóriuma pályázatot ír ki a határon túli magyar nemzetiségű kiemelkedő tehetséget mutató, szociálisan hátrányos helyzetű közoktatásban tanulók támogatása céljából.

A kétéves kormányzati cselekvési program kiemelt fejlesztési területei:

1. A tehetségsegítő hagyományok őrzése és gazdagítása.
2. A tehetségsegítő programok integrált rendszerének létrehozása.
3. Egyenlő hozzáférés biztosítása a tehetségsegítés területén.
4. A tehetséges fiatalok társadalmi felelősségének növelése.
5. A tehetségsegítő személyek és szervezetek munkájának megbecsülése.
6. A tehetség fejlesztését és hasznosulását segítő környezet kialakítása.

1.2. A pályázat célja

Jelen pályázat célja, hogy pénzügyi segítséget nyújtson a határon túli magyar nyelvű oktatásban résztvevő, magyar nemzetiségű, kiemelkedő tehetséget mutató 7 – 12 évfolyamon (középiskolában vagy alapfokú iskolában) tanuló, szociálisan hátrányos helyzetű diákok számára annak érdekében, hogy a támogatás révén zavartalanabbul tudják folytatni tanulmányaikat.

2. RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ PÉNZÜGYI KERET

Jelen pályázat meghirdetésekor a tervezett pályázati keret 30.000.000, -Ft, azaz harmincmillió forint.

3. A PÁLYÁZÓK KÖRE

A pályázatot a határon túli magyar nyelvű oktatásban résztvevő, magyar nemzetiségű, 7 – 12 évfolyamon (középiskolában vagy alapfokú iskolában) tanuló, kiemelkedő tehetséget mutató és szociálisan hátrányos helyzetű diák, mint magánszemély adhatja be, ösztöndíj támogatás céljából.

4. A PÁLYÁZAT FELTÉTELE, KÖVETELMÉNYEI

Pályázatot kizárólag olyan a 3. pontban leírt tanuló nyújthatja be, aki

1) kimagasló tanulmányi eredménnyel rendelkezik

Ennek kritériumai az alábbiak valamelyike:
a./ jó, jeles vagy kitűnő tanulmányi átlagot ért el a 2009/2010 tanévben,
b./ megyei vagy országos, vagy nemzetközi versenyen 1-5. helyezést ért el,
c./ a tehetségpont a pályázót kiemelkedő tehetségnek tartja, erről igazolást és ajánlást állít ki;

és

2) szociálisan hátrányos helyzetű

Ennek kritériuma az alábbiak valamelyike:
- nagycsaládban él, árva, félárva, a szülő egyedülálló, valamely szülő valóban munkanélküli, szülő tartósan beteg vagy rokkant, illetve olyan családi körülmény, amely miatt a családja az átlagosnál rosszabb anyagi körülmény között él, és ami miatt a zavartalan tanulása veszélyeztetve van.

A felsorolt feltételek igazolására a pályázathoz az 5. pontban leírt módon dokumentumokat kell benyújtani. A 4.2) pontban leírt szociális helyzetről, a család egy főre eső reális jövedelméről a szülő vagy gyám kell nyilatkozzon büntetőjogi felelősség vállalása mellett, mely nyilatkozatot az iskola igazgatójának, vagy a magyar nyelvű tagozat vezetőjének, ezek hiányában az osztályfőnöknek kell hitelesítenie és az iskola pecsétjével ellátnia.

A pályázónak vállalni a kell, hogy pozitív döntés esetén saját nevére szólóan bankszámlát nyit, amelyre az ösztöndíjat a Támogató folyósítja majd.

Figyelem! A közalapítvány jogosult az ösztöndíj megítélése után is megbízottjai által a megadott adatok helyszínen történő ellenőrzésére, és amennyiben bebizonyosodik, hogy a pályázó, vagy iskolája hamis adatot közölt, az az ösztöndíj folyósítás azonnali leállítása mellett, az intézmény további pályázásból történő kizárását vonhatja maga után.

5. BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK

A pályázatnak az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia. Kérjük a pályázó vagy iskolája figyelmesen állítsa össze a pályázatot, mert ha hiányos, az a pályázat elutasítását vonhatja maga után!


a. A pályázati adatlap hiánytalan kitöltése (interneten letölthető).
b. A 2009/2010. évi év végi bizonyítvány fénymásolata.
c. Amennyiben van, a megyei vagy országos, vagy nemzetközi verseny eredményéről kiállított oklevél másolata,
d. Amennyiben van, a tehetségpont igazolása, ajánlása a pályázóról, részletesen bemutatva a pályázó eddigi eredményeit, csatolva a tehetséget bizonyító más igazolást (pl. kiállítás képzőművésznek, koncert zenészeknek, újításért járó diploma, nemzetközi sportviadal stb.)

e. Az iskola igazgatója, vagy a magyar nyelvű tagozat vezetője, az osztályfőnök által kiállított, szociális helyzetet igazoló nyilatkozat (a pályázati adatlap részét képezi).

6. A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁNAK SZEMPONTJAI

• A pályázó elért tanulmányi, illetve verseny eredményei, tehetsége.
• Szociális rászorultság.

6.1 Pályázat érvénytelen, elutasítható, illetve formai hibásnak minősül

• Amennyiben nem felel a pályázati kiírásnak.
• A pályázat során valótlan adatot közöl.
• Határidőn túl kerül benyújtásra.
• Az adatlap kitöltése hiányos.
• Mellékletek hiányoznak.

7. TÁMOGATÁS MÉRTÉKE

A pályázaton elnyerhető ösztöndíj támogatás 10.000,- Ft –nak megfelelő valuta/ fő / hónap a 2010/2011 tanév folyamán összesen 10 hónapon keresztül
.

8. PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE, MÓDJA

A pályázat benyújtásának (postára adásának) határideje: 2010. november 20.


A pályázatot kizárólag postai úton (legkésőbb 2010. november 20-i postabélyegzővel), magyar nyelven, 1 eredeti és 2 másolati példányban, példányonként összefűzve, zárt csomagolásban, „Ady Endre Ösztöndíj Pályázat” megnevezéssel országonként az alábbi címekre kell benyújtani:

• Szlovákia: Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége, 94501 Komárno, Elektráreňská 2, P.O.BOX 49, tel.: 035 771 4755, 3572, fax: 035 771 4756, e-mail: ,
• Ukrajna: Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség, Olga Kobiljanszka 17. Beregszász, Kárpátalja, 90202 Ukrajna, tel.: +380-3141-43259, fax: +380-3141-23747, email: , honlap: http://kmpsz.uz.ua
• Románia: Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület, Asociaţia de Protejare a celor Talentaţi „Nyilas Misi”, Cluj-Napoca, B-dul 21. Dec.1989. nr. 116. tel.: 0264-531153, fax: 0264-591582, e-mail: , honlap: www.nyilasmisi.ro
• Szerbia: Bolyai Farkas Alapítvány, Posta utca 18., 24400 Senta, tel 024-816-700, fax 024-817-776, e-mail: , honlap: www.bolyaifarkas.org.rs

Jelen pályázati felhívás és a pályázati adatlap együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. A pályázati felhívás és a pályázati adatlap letölthető a www.oktatasert.hu honlapról.

A pályázattal kapcsolatban további információkat a 9.00-16.00 óra között hívható (1) 302-6522-es telefonszámon, valamint az e-mail címen kaphatnak a Pályázatkezelőtől.