Eseménynaptár

November 2019
V H K Sz Cs P Sz
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Képzési struktúra a 2018-2019-es tanévre

 

1. Általános oktatás, alsó tagozat (I-IV. osztályok)

 

 • előkészítő osztály, 25 hely (tanító: Molnár Zoltán József)

 

2. Általános oktatás, felső tagozat (V-VIII. osztályok):

 

 • intenzív angol, 30 hely

 • képzőművészeti osztály kiegészítő oktatási programmal (suplimentar de artă), 15 hely

 

 

3. Líceumi oktatás (IX-XII. osztályok):

 

 1. Általános oktatás, alsó tagozat (I-IV. osztályok)

Iskolánk tanítói számára kiemelt fontosságú a kiegyensúlyozott, megfelelő értékrenddel rendelkező gyerekek nevelése, formálása. Ezen értékrend alapkövei a közösségi kommunikáció, a környezetszeretet, a művészetek és magyar kultúránk és történelmünk, hagyomáyaink alapjainak elsajátítása.

Olyan iskolát szeretnénk:

 • ahová a gyerekek szívesen járnak, mert megértő, motiváló és szerető légkör veszi körül őket,
 • ahol a természetes gyermeki kíváncsiságot megőrizve, az életkori sajátosságaiknak megfelelő módszerekkel tanulhatnak a diákok,
 • ahol a széleskörű tevékenységkínálat segítségével a gyerekek képességei sokoldalúan fejlődhetnek, és a tanulás motivációs alapja a sikerélmény,
 • ahová mindezekért a szülők szívesen hozzák gyermekeiket,
 • ahol a tantestület minden tagja fontosnak érzi magát, megtalálja azt a tevékenységet, amelyhez a legjobban ért és alkotói szabadsága kibontakozhat,
 • amelyik rugalmasan képes alkalmazkodni a társadalmi elvárásokhoz, a tanulók és a szülők igényeihez.


Iskolánk tantestülete szakmailag képzett, munkájuk iránt elkötelezett emberekből áll. Igénylik a folyamatos továbbképzést, megújulást.

Idegen nyelvként minden osztályban angol nyelvet tanítunk, 3-4. osztályban emelt óraszámban.

A testnevelést, angol nyelvet és vallást szakképzett tanárok tanítják. Tantestületünk jól összeszokott, fontos törekvése, hogy egységes pedagógiai értékeket közvetítő nevelői közösséget alkosson.

Választható tárgyként népi gyerekjátékokat, illetve furulya oktatást ajánlunk.

Az iskola tanítóinak munkáját Ilonczay Anna Erika fejlesztőpedagógus támogatja, aki a tanulási nehézségekkel küzdő diákok felzárkózását segíti elő.

Iskolánkban délutáni foglalkozás ("Scoala dupa scoala" program) is működik naponta du. 16 óráig, ahol tanítóink a házifeladatok megoldásában segítenek, illetve játékos foglalkozásokat, furulyaoktatást tartanak.

Fakultatív módon gyerekeink zongorázást tanulhatnak, rajzkörre (Aranyecset Alkotóház, Vizi Katalin tanárnő veztésével), sportkörre járhatnak, illetve résztvehetnek az Apáczai cserkészcsapat tevékenységein. Iskolánk nyugalmazott tanítónője, Kulcsár Margit vezetésével működik a Dobbantó színjátszótársulat.

A tehetséges diákok számára fejlesztő foglalkozásokat tartunk, és rendszresen vesznek részt különböző területeken szervezett versenyeken. Iskolánk szervezi a megyei szintű Aranka György Nyelvművelő Versenyt a 3-4, osztály számára a megyei tanfelügyelőséggel karöltve.

 2. Általános oktatás, felső tagozat (V-VIII. osztályok)

 

Az angol intenzív nyelvoktatású osztályban az idegen nyelvek mellett kiemelt szerepet kapnak a játekos szemelyiségfejlesztő tevékenységek, a környezeti nevelés, nyelvművelés és történelmi, néprajzi hagyományaink.

Ebbe az osztályba angol nyelvből történik írásbeli és szóbeli felmérés. A tananyag itt elérhető.

Beiratkozási periódus: 2018. március 15-május 25.

Túljelentkezés esetén képességfelmérő vizsgára 2018. június 12-én, kedden kerül sor: 9 órától írásbeli és 11 órától szóbeli próbával.

A sikeres vizsga feltétele a minimálisan 5-ös osztályzat.

 

Szeretné fejleszteni gyermeke képzőművészeti tehetségét?

Beiratkozás az V. osztályba: 2018.március 15-től kezdődően hétköznapokon 8-15 óra között az iskola titkárságán.

Képességfelmérő vizsga: 2018. június 14, csütörtökön du. 14 óra.
– saját alkotásokból összeállított rajzgyűjtemény
– a helyszínen elkészített megfigyelés utáni rajz

Iskolánk képzőművészeti tagozata 2017-től kezdődően kiegészítő oktatás (suplimentar de artă) formájában működik, vagyis tanórák utáni programban bárki beiratkozhat, aki 2018 őszétől Kolozsvár és környéke valamely iskolájának ötödikes diákja lesz.

A felvételt nyert diákok heti két alkalommal rajz-grafika, festészet és kerámia-szobrászat órákon vehetnek részt, melyek során változatos képzőművészeti technikákat (linómetszet, viaszeljárás, pasztell- és tusrajz, monotípia, olaj, akril, tempera, akvarell stb.) sajátítanak el.
A tevékenységek hozzájárulnak a vizuális készségek és képességek fejlesztéséhez:
• a képzőművészeti nyelvezet értő, kreatív használata;
• a rajztudás, színérzékenység, formakultúra és kompozíciós érzék fejlesztése, illetve művészettörténeti ismeretek megszerzése;
• a diákok személyiségi vonásait gazdagító képi látásmód, arány- és ritmusérzék, valamint térlátás elsajátítása;
• az innovatív, felfedező hajlam, érzelmi-lelki fogékonyság, állhatatosság és az újszerű megoldások iránti nyitottság pallérozása;

A diákok munkáiból kiállításokat szervezünk nemcsak Kolozsváron, hanem tematikus programjainknak megfelelően, Erdély más térségeiben is.

Belföldi és külföldi pályázati kiállításokon rendszeresen díjazzák tanulóink alkotásait.

Az évente megvalósított honismereti témakörök Erdély valamely tájegységének (Kalotaszeg, Mezőség, Székelyföld, Szilágyság, Szatmár) közelképbe való hozását tűzik ki célul. A szaktanárok vezette többnapos nyári alkotótáborok, lehetőséget teremtenek az alkotómunkára, néprajzi és történelmi hagyományaink megismerésére.

Minden évben a diákok legsikerültebb munkáiból képzőművészeti katalógus készül.

Érdeklődni lehet az iskola titkárságán (0264-597251), illetve Székely Géza ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ) és Vizi Katalin ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ) tanároknál.

Irassa be gyermekét az Apáczai Csere János Elméleti Líceum képzőművészeti tagozatára!

 

3. Líceumi oktatás (IX-XII. osztályok):

 

Iskolánk felszereltsége, tanári karának szakmai felkészültsége megfelelő elméleti és korszerű szakképzést biztosít a tudományos és művészeti ismeretek elsajátításában. Megszerzett ismereteik birtokában a tanulók sikeresen felvételizhetnek majd a különböző felsőfokú intézményekbe (főiskola, egyetem). Ugyanakkor az iskola arra törekszik, hogy bizonyos gyakorlati felkészültséget is biztosítson az itt tanulóknak (könyvelés, számítógép kezelés, Internet használata). A meghirdetett szakokon az általános műveltségi tantárgyak az oktatás alapját képezik, míg a szakképzést az iskola által felajánlott választható tantárgyak tananyagával tesszük lehetővé. Ugyanakkor a tantervben fontos szerepet kap az informatika oktatása mint kötelező tantárgy minden szakon, amelyet elősegítenek a korszerűen felszerelt multimédia laboratóriumok. Idéntől nemzetközi ECL nyelvvizsga oklevelet szerezhetnek diákjaink.

Vidéki diákjaink számára bentlakási helyet biztosítunk a Bethlen Kata Diakóniai Központban

A humán és a reál osztályokban az angol nyelvet intenzíven tanítjuk. Kiterjedt nemzetközi kapcsolataink – amerikai együttműködési program, magyarországi testvériskolák – lehetőséget biztosítanak a tanult idegen nyelvek gyakorlására.
Iskolánk nemzetközileg is elismert tehetséggondozó központ a művészeti, humán és reál műveltség terén.

 

A IX. osztályba való felvétel a VIII. osztályos országos felmérések eredményei (75%) és a négy év átlaga (25%) alapján történik. Bővebb felvilágosítás az iskola titkárságán.

 


 

 

 

 • A. Humán, filológia osztály - intenzív angol (azonosító kód: 154):

 

Az oktatás tartalmát elsősorban a humán jellegű tantárgyak tananyagával biztosítjuk. A tanulók második idegen nyelvként három nyelv (német, francia, spanyol) közül választhatnak. A magyar nyelv és irodalom tanulmányozása mellett hangsúlyozott szerepet kapnak a következő tantárgyak: világirodalom, művészet- és vallástörténet, művészeti nevelést biztosító tantárgyak (képzőművészetek, zene, média ismeretek), valamint szövegszerkesztés. Az emelt óraszámú angoloktatás révén a nemzetközileg elismert ECL és Cambridge nyelvvizsgákra biztosítjuk a diákok felkészítését, illetve helyben ECL nyelvvizsgát is tehetnek.

 

 

 

 • B. Reál, matematika- informatika osztály - intenzív angol (azonosító kód: 153):

 

A matematikai alapképzés mellett korszerű számítástechnikai ismeretek (programozás, szövegszerkesztő és adatkezelő programok) elsajátítását biztosítjuk, igény szerint – kiemelt óraszámban tanítjuk a matematikát, fizikát és informatikát. Hangsúlyt fektetünk a környezeti nevelésre és a diákoknak a kutató tevékenységbe való beveztésére. Diákjaink kiemelkedő eredményeket értek el a tudományos diákköri konferenciákon országos (TUDEK, RKDK) és nemzetközi (TUDOK, ICYS) szinten. Az intenzív angol nyelvoktatás eredményeként a tanulók középfokú-nyelvvizsgára is felkészülhetnek. A következő tanévtől kezdődően diákjainknak nemzetközi Comenius csereprogram keretében lesz lehetőségük elmélyíteni természettudományos ismereteiket. Partnereink magyarországi, francia, lengyel, portugál, svéd és litván gimnáziumok.

 

 • C. Közgazdaság, pénzügy-könyvelés szak (azonosító kód: 164):

 

Az általános műveltséget biztosító tantárgyak mellett a következő szaktantárgyak szerepelnek a tantervben: könyvelési alapismeretek, kereskedelmi levelezés, pénzügyi, közgazdasági és jogi alapismeretek, piackutatás (marketing), számítógépes könyvelés. A gyakorlati oktatás keretében a Babes-Bolyai Tudományegyetemen is oktatott WinMENTOR könyvelési programot sajátíthatják el diákjaink. A Szülőföld Alap 2010-es támogatásának köszönhetően a szakmai gyakorlat a modern oktatás igényeinek megfelelően felszerelt közgazdasági laboratóriumban
zajlik. A megszerzett szakképzés már érettségi után munkalehetőséget jelent diákjaink számára, ugyanakkor szakirányú egyetemi képzés esetében előzetes ismereteik jelentős előnyt jelentenek.